Dnevnik

:):D:o;):(:Po:):aneurizma::angel::bye::cool::cut::lol::lukavi::nezna::roll::wow::yes::^^::2c::abd::alexis::angelbad::aparatic::arap::assimilate:
:astral::athe::auto::avion::baby::backstab::bagonhead::balerina::barfy::bear::bedfuck::beer::beljise::bicikl::biggrin::bih::bite::bless::blindfold:
wallflower4
wallflower4
u Dnevnik

Zakon o životnom partnerstvu – prava kod oporezivanja prometa nekretnina

Sukladno članku 59., stavak 3., Zakona o životnom partnerstvu (Narodne novine broj 92/14); Životni partneri, djeca životnih partnera i djeca nad kojom ostvaruju roditeljsku ili partnersku skrb, imaju isti porezni položaj u pogledu povlastica, izuzetaka i obveza, koji se priznaje bračnim drugovima i njihovoj djeci, sukladno posebnom zakonu kojim se regulira porez na nekretnine.
U nastavku su primjeri oporezivanja kod različitih vrsta prometa nekretnina.

1. DAROVANJE NEKRETNINE
Obzirom da su temeljem članka 13., točka 1., Zakona o porezu na promet nekretnina, (straight) bračni drugovi i djeca, kod darovanja nekretnine (u slučajevima darovanja bez novčane naknade), oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina, isto se tako prilikom darovanja nekretnine (bez novčane naknade) životnom partneru, porez na promet nekretnina ne plaća, a potreban je:

- Ugovor o darovanju (ovjeren kod javnog bilježnika),
- Ispunjeni obrazac prijave za promet nekretnina (iz Narodnih novina),
- Izvadak iz registra životnog partnerstva (ne stariji od 3 mjeseca = zbog mogućih promjena u statusu ž.p-a).

Ukoliko životni partneri sklope ugovor o darovanju na način da daroprimatelj isplaćuje darovatelja za stjecanje nekretnine, porez na promet nekretnina se plaća i to u iznosu 5% od tržišne vrijednosti nekretnine (ne nužno vrijednost nekretnine koja je navedena u ugovoru, nego vrijednost koja se može postići na tržištu nekretnina).

2. KUPNJA PRVE NEKRETNINE
Prvu nekretninu za rješavanje stambenog pitanja može kupiti:
- jedan od životnih partnera, u udjelu 1/1 ili oboje, u suvlasničkim udjelima npr. svaki kupuje ½ dijela (nakon sklapanja životnog partnerstva) i
- jedan od partnera u udjelu 1/1 ili oboje u suvlasničkim udjelima (prije sklapanja životnog partnerstva, s tim da se u tom slučaju primjenjuju pravila kao da su samci, tj. svaki može ostvariti oslobođenje na 50 m2 pojedinačno, tj. ako oboje kupuju istu nekretninu, sveukupno 100 m2 nekretnine).

Temeljem članka 59., stavak 2., Zakona o životnom partnerstvu, propisano je da: Životni partneri, djeca životnih partnera i djeca nad kojom ostvaruju roditeljsku ili partnersku skrb, smatraju se članovima uže obitelji, sukladno posebnom zakonu kojim se regulira porez na nekretnine.

Sukladno članku 11.a, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 22/11); Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da imaju hrvatsko državljanstvo,
2. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se (nekretnina koju stječe) nalazi,
3. da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi površinu:
– za 1 osobu do 50 m2 građevine – za 2 osobe do 65 m2 građevine – za 3 osobe do 80 m2 građevine – za 4 osobe do 90 m2 građevine – za 5 osoba do 100 m2 građevine – za 6 osoba do 110 m2 građevine – za 7 i više osoba do 120 m2 građevine.
4. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu:
4.1. građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine iz točke 3. ovoga članka ili
4.2. nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke 4.1. ovoga članka.

Prilikom kupnje prvog stana za rješavanje stambenog pitanja, životni partner/i, partneri koji nisu sklopili životno partnerstvo i samci, trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju, kako bi bili oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina ako zadovoljavaju uvjete, sukladno članku 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina:

- Ugovor o kupoprodaji nekretnine (ovjeren kod javnog bilježnika),
- Ispunjeni obrazac prijave za promet nekretnina (iz Narodnih novina),
- Kopiju domovnice kupca/kupaca nekretnine,
- Potvrde MUP-a o prijavljenoj adresi prebivališta na adresi nekretnine koja se kupuje ili kopije osobnih iskaznica na adresi novokupljene nekretnine za kupca i članove uže obitelji (životni partner s kojim je sklopljeno životno partnerstvo i dijete/djeca),
- Izvadak iz registra životnog partnerstva (ako osobe nisu sklopile životno partnerstvo, dostavljaju rodni list, ne stariji od 3 mjeseca),
- Ukoliko životni partneri imaju dijete/cu, dostavljaju kopiju rodnog lista djeteta/djece,
- Podatak o statusu stanovanja na adresi prije kupnje vlastite nekretnine: ugovor o najmu ili vlastoručna izjava o tome na kojoj se adresi (prije kupnje vlastite) nekretnine živjelo i tko je vlasnik iste).

+ important: kako se olakšica ne bi izgubila, potrebno je da se stan ili kuća: ne prodaju, daruju ili na bilo koji drugi način otuđe u roku kraćem od 3 godine od dana kupnje (datum ovjere ugovora kod javnog bilježnika), zatim da se stan ili kuća ne iznajme (u cjelosti ili djelomično), te da se ne promijeni adresa prebivališta i/ili boravišta u tom istom roku = odnosi se na kupca i članove uže obitelji = životni partner i dijete/djeca).

Opcije kupnje i oslobođenja na kvadraturu stambene (stan i/ili kuća) površine, primjeri:
1. Kupac = jedna osoba (životno partnerstvo nije sklopljeno ili samac) = oslobođenje se ostvaruje do 50 m2 nekretnine.
2. Kupci iste nekretnine = dvije osobe (npr. dečko i dečko/djevojka i djevojka, opcija da životno partnerstvo nije sklopljeno) = svaki od kupaca može ostvariti oslobođenje do 50 m2, odnosno sveukupno 100 m2.
3. Kupac = jedan životni partner (životno partnerstvo je sklopljeno) = ostvaruje se oslobođenje do 65 m2 (za kupca i njegovog životnog partnera)
4. Kupci iste nekretnine = dva životna partnera (životno partnerstvo je sklopljeno) = svaki ostvaruje oslobođenje od ½ dijela od 65 m2, odnosno 32,50 m2. (isto kao i hetero bračni drugovi).

Ukoliko se prva nekretnina kupuje od fizičke ili pravne osobe koja je u sustavu PDV-a, ne plaća se porez na promet nekretnina već porez na dodanu vrijednost, kada nam prodavatelj isporuči račun R-1.

Porez na promet nekretnina iznosi 5% od tržišne vrijednosti nekretnine. Ako se npr. kupuje stan od 50 m2 za 60.000 eura, porez na promet nekretnina iznosi 3.000 eura.

Random primjer 1: jedan od životnih partnera kupuje stan od 67 m2 za 80.000 eura. Prijavljuje svog životnog partnera i sebe za olakšicu od plaćanja poreza na promet nekretnina. Vrijednosti su iskazane u eurima jer se stanovi u 95% slučajeva prodaju u toj valuti.
Oslobođenje za 2 osobe (koje su sklopile životno partnerstvo) se može ostvariti do 65 m2. To znači da se na ostatak od 2 kvadratna metra, plaća porez, obzirom da stan ima sveukupno 67 m2.
Izračun iznosa poreza koji se plaća u gornjem primjeru:
80.000 eura /: 67 m2 = 1.194,03 eura/m2
1.194,03 eura/m2 x 2 m2 = 2.388,06 eura (ovo je porezna osnovica za 2 m2, odnosno dio iznosa koji će se oporezivati)
2.388,06 eura x 0,05 (porezna stopa od 5%) = 119,40 eura (iznos poreza)

Iznos poreza (uz korištenje olakšice) = 119,40 eura
Iznos poreza (bez korištenja olakšice) = 4.000,00 eura (80.000 eura x 5%)

Random primjer 2: jedan od partnera (životno partnerstvo nije sklopljeno) ili je osoba samac, kupuje stan od 40 m2 za 50.000 eura. Podnosi zahtjev za oslobođenjem od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina, oslobođenje za prvi stan ili kuću, koji se stječe ugovorom o kupoprodaji (i služi za rješavanje stambenog pitanja u RH) za jednu osobu može se ostvariti do 50 m2 nekretnine. Obzirom da kupljeni stan iz drugog primjera ima 40 m2, oslobođenje se ostvaruje u cijelosti, tj. ne plaća se porez (ako su zadovoljeni uvjeti propisani člankom 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina).

Kod svih ostalih prometa nekretnina, kod kojih su oslobođeni straight bračni parovi, sukladno zakonu o životnom partnerstvu, ostvaruje se oslobođenje i za životne partnere.

Zakon o životnom partnerstvu – prava kod oporezivanja prometa nekretnina

Za cijeli članak i komentare trebaš se prijaviti. Nemaš račun? Registriraj se.